Health Info

July 11, 2017

15 Eight Значення І Зміст Оперативного Фінансового Плану

Метод економіко-математичного моделювання уможливлює знаходження кількісного вираження взаємозв’язків між фінансовими показниками та факторами, які їх визначають. Економіко-математична модель – це точний математичний опис факторів, які характеризують структуру та закономірності зміни даного економічного явища і здійснюються з допомогою математичних прийомів. Визначення головної загрози з боку конкурентів, правильний вибір напрямів фінансових дій та маневрування для досягнення вирішальної переваги над конкурентами. Відображаються суми податкового зобов’язання з ПДВ, операцій, з яких стягується ПДВ, отриманих пільг, податкового кредиту і чиста сума податкового зобов’язання на поточний період. Передбачається погашення довгострокових і короткострокових кредитів банків, довгострокових фінансових та інших зобов’язань, повернення інших боргів.

Надлишок коштів певною мірою свідчить про фінансову стійкість і платоспроможність підприємства. Його можна також розрахувати як суму початкового капіталу й прибутку за мінусом виплачених дивідендів. Поточні активи (ліквідні) включають кошти й ті активи, які при нормальному функціонуванні підприємства протягом року перетворюються в гроші або споживаються в процесі виробництва. Його зміст має викликати зацікавленість потенційних інвесторів, бажання уважно вивчити і проаналізувати всі наступні розділи плану. Як правило, резюме містить не більш як 2–3 сторінки і складається в останню чергу, після написання всіх інших розділів.

оперативне фінансове планування

Бажано конкретні стратегічні рішення пов’язувати із певним джерелом фінансування. Фінансове планування тісно пов’язане і спирається на маркетинговий, виробничий та інші плани підприємства, підпорядковується місії та загальній стратегії підприємства. Часто говорять, що фінансові плани не будуть реальними, якщо відсутні маркетингові та виробничі рішення. Фінансові плани не будуть реальними, якщо умови досягнення фінансових показників не вигідні для підприємства у довгостроковому періоді. Балансовий метод у фінансовому плануванні передбачає відповідність видатків джерелам їхнього покриття, ув’язку всіх розділів фінансового плану, фінансових і виробничих показників, в результаті чого досягається збалансованість плану. В сучасних умовах цей метод набуває особливого значення тому що всі видатки підприємств залежать від зароблених коштів; підприємства стали повністю самостійними і повинні розраховувати тільки на власні поступлення, а не на допомогу держави чи міністерства.

Фінансове Планування Та Бюджетування

При цьому 6,34 % з них складають бюджети доходів та витрат, і 4,seventy six % – бюджетні форми звітності (рис. 1). В сучасних наукових виданнях багато уваги приділяють оперативному бюджетному плануванню в промисловості, торгівлі, будівництві, і мало приділено уваги завданням, організації і методиці такого планування на сільськогосподарських present simple утворення підприємствах. Основним завданням територіального зведеного фінансового балансу є визначення обсягів фінансових ресурсів, створених, надійшли і використаних в регіоні (як централізованих, акумульованих і перерозподілених територіальними бюджетами, так і децентралізованих, тобто ресурсів підприємств і організацій).

Нашу Бізнес Пропозицію

Дохідна частина включає поступлення податків і обов’язкових зборів, неподаткові надходження. У видатковій частині вказуються напрямки витрачання бюджетних коштів, які визначаються бюджетною політикою, а також діючим порядком розмежування видатків між окремими бюджетами. У посібнику викладено теоретичні основи та практичні методи фінансового планування та бюджетування. Значну увагу приділено методам прогнозування фінансових параметрів господарської діяльності.

Планування фінансових ресурсів супроводжується аналізом досягнутого рівня мобілізації і використання фінансових ресурсів регіону, виявленням ступеня відповідності цього рівня потребам розвитку регіону. До спеціалізованих методів можна віднести методи, засновані на розробці окремих прогнозних моделей для кожної змінної величини. Наприклад, дебіторська заборгованість оцінюється за принципом оптимізації платіжної дисципліни; прогноз величини основних засобів будується на основі інвестиційного бюджету і т.п. Перший з них полягає в допущенні, що статті балансу, залежні від обсягу реалізації (запаси, витрати, основні засоби, дебіторська заборгованість тощо), змінюються пропорційно його зміни. Даний метод називають також методом відсотка від продажів. У цьому зв’язку при розробці перспективного фінансового плану застосовуються укрупнені методи розрахунку дохідних і видаткових статей, які визначаються орієнтовно у вигляді прогнозу і уточнюються в поточних планах конкретного року.

Як вітчизняні економісти, так і зарубіжні трактують фінансовий план підприємства у вузькому і широкому сенсі. Переважна більшість з них визначає фінансовий план підприємства як складову його бізнес-плану. У підвищенні ефективності виробництва велику роль відіграє оперативне управління.

У розділі календаря «надходження коштів» фіксуються всі види грошових платежів та надходжень підприємств незалежно від їхніх джерел та напрямів використання, тобто показано весь грошовий оборот за певний проміжок планового періоду. Важливе місце в оперативно-фінансовій роботі підприємства займає своєчасне погашення кредиторської заборгованості, а також своєчасна вимога дебіторської заборгованості. Також при плануванні фінансово-господарської діяльності підприємства слід одночасно робити розрахунки, пов’язані з прогнозуванням імовірності його банкрутства. Це необхідно для того, щоб визначити доцільність вжиття тих чи інших заходів, пов’язаних із фінансово-господарською діяльністю підприємства. Досвід багатьох розвинутих компаній промислових країн показує, що за сучасного ринку, з його жорсткою конкуренцією, планування фінансово-господарської діяльності є найважливішою умовою їх виживання, економічного зростання та процвітання. Саме воно дає змогу оптимально пов’язати наявні можливості підприємства щодо випуску продукції з попитом і пропозицією, що склалися на ринку.

Share Post:
Open chat
1
Hello, How can I help you?