Health Info

February 23, 2016

Глава 5 Зовнішньоекономічна стратегія в умовах глобалізації Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика : Монографія

2.Підготовка інформації про пріоритетні галузі (сектори) для інвестування, які мають найкращий інвестиційний потенціал. Справді привабливим для інвесторів міг би стати інших підхід держави до інвестицій, коли в першу чергу буде створена вся необхідна інфраструктура, а вже потім туди будуть залучатись інвестори. Виходячи з такого розмитого формулювання підстав для відмови, цілком імовірно, що більшість інвестиційних проектів може не пройти “державну цензуру”. Особливості здійснення інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим визначаються Законом України “Про особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим”. Показники, що покладені в основу оцінки інвестиційної привабливості регіонів, мають переважно стабільний характер, тому періодичність такої оцінки може становити 3 – 4 роки.

Однією з умов, що визначають актуальність розробки інвестиційної стратегії підприємства, є його майбутній перехід до нової стадії життєвого циклу. Формування інвестиційної політики по основних аспектах ІД. Цей етап формування інвестиційної стратегії дозволяє забезпечити інтеграцію цілей і напрямків ІД з основними механізмами їх реалізації.

інвестиційна стратегія повинна бути погоджена із

Державне інвестування державних інвестиційних проектів з використанням державних капітальних вкладень та/або кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії, здійснюється відповідно до вимог бюджетного законодавства. При позитивних результатах оцінки розробленої інвестиційної стратегії, що відповідають обраним критеріям і менталітету інвестиційної поведінки, вона приймається підприємством до реалізації. Прямі стратегічні цілі, що пов’язані з кінцевими результатами інвестиційної діяльності. До їх складу входять головна стратегічна ціль і найважливіші з основних стратегічних цілей. Визначити переваги інвестиційної діяльності підприємства порівняно з його конкурентами.

4) потреба здійснення значних початкових вкладень. Розкрити особливості формування грошових потоків проекту. Ліквідацію, порядок і термін заявлення кредиторами претензій. Фондом державного майна України та Міністерством фінансів України. Придбавати цінні папери повних та командитних товариств. Верховною Радою України або з Кабінетом Міністрів України).

Відділ роботи зі зверненнями громадян:

Інвестиційна ідея повинна бути детально пророблена на стадіях ПТЕО (попереднє техніко-економічне обґрунтування) і ТЕО (техніко-економічне обґрунтування). За своєю структурою ПТЕО і ТЕО повинно бути майже однаковими. Розбіжності полягають лише в ступені деталізації розглянутих даних і глибині пророблення етапів досліджуваного проекту. Включають витрати, необхідні для заміщення пошкодженого або зношеного обладнання. Їх доцільно реалізовувати, якщо фірма не збирається залишати свій поточний бізнес. До умовних належать рішення, прийняття одного з яких є можливим лише за умови прийняття іншого, наприклад, встановлення системи очищення викидів і запуск котельні.

Загальна інформація про документ

Стратегічні цілі окремих стратегічних господарських центрів пов’язані з інвестиційною підтримкою формування і розвитку “центрів відповідальності” різноманітних типів, у першу чергу, “центрів інвестицій”. Оцінка результативності розробленої інвестиційної стратегії – завершує процес розробки останньої. Цей принцип означає, що інвестиційні плани повинні бути чітко взаємозалежні й складати єдину систему. Цей принцип означає необхідність координації планової діяльності між структурними підрозділами одного рівня (по “горизонталі”) і інтеграції планової діяльності між вищестоящими й нижчестоящими підрозділами підприємства (по “вертикалі”).

Тому реалізація цієї стратегічної цілі забезпечується через цілу низку оперативних цілей, які спрямовані на окремі елементи і дозволяють досягати цієї стратегічної цілі. Функція мотивації є діяльністю, спрямованою на реалізацію поставлених цілей. З її допомогою приводять у дію чинники, що впливають на поведінку людей і враховують їхні потреби. У процесі її реалізації формується система заохочень і санкцій для персоналу структурних підрозділів підприємства за виконання або невиконання цільових https://lvivgaz.lviv.ua/ показників інвестиційної діяльності підприємства, нормативів і планових завдань. Ефективна реалізація цієї функції сприяє підвищенню ділової активності, зростанню кваліфікації персоналу, що, зрештою, безпосередньо впливає на результати господарської діяльності підприємства. Залучення іноземного капіталу завжди активізує проблему пошуку балансу між притоком великих обсягів інвестицій, їх раціональним перерозподілом в країні та спрямуванням у ті галузі, які є важливими для розвитку країни.

Інвестиційні сертифікати за ціною, нижчою від номінальної. Бути членом спостережної ради іншого інвестиційного фонду. Особи, які придбали інвестиційні сертифікати цього фонду. Інвестиційні фонди поділяються на відкриті та закриті. Порядок укладання контрактів на користування надрами та переробку мінеральної сировини за участю іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб визначається Кабінетом Міністрів України. 22 Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам. Інвестиційні обмеження мають бути чітко орієнтовані на проблеми, пов’язані з національною безпекою.

Share Post:
Open chat
1
Hello, How can I help you?